Kryteria oceniania

Każda osoba z grypy będzie miała wystawioną ocenę zgodnie z tym, w jakim stopniu udało się jej zrealizować przyjęte zadanie. Oceniany także będzie sposób przekazania wszystkich informacji innym osobom.

 W tabelce poniżej podane są szczegółowe kryteria oceniania. 
 

Wymagania

Podstawowe
(1 pkt)
Rozszerzające
(2 pkt)
Dopełniające
(3 pkt)
Wykraczające
(4 pkt)

Punkty

Opracowanie tematu
Prezentacja/strona WWW zawiera bardzo mało informacji
Prezentacja/strona WWW zawiera istotne informacje, umieszczone w sposób chaotyczny
Prezentacja/strona WWW zawiera dużo informacji, które tworzą logiczną całość, pojawiają się drobne błędy
Prezentacja/strona WWW zawiera wszystkie istotne informacje, praca bezbłędna
1 - 4
Estetyka pracy (jakość prezentacji
 /strony WWW)
Prezentacja/strona WWW mało ciekawa, nieestetyczna, uboga w szczegóły, brak elementów graficznych.
Prezentacja/strona WWW wykonana w sposób poprawny, uboga strona graficzna
Prezentacja/strona WWW wykonana w sposób staranny i pomysłowy
Prezentacja/strona WWW wykonana bardzo dobrze, wykorzystano wszystkie możliwości programu, wiele ciekawych elementów graficznych.
1 - 4
Styl i forma prezentacji ustnej
Brak przygotowania, wypowiedź mało ciekawa, błędy językowe
Wypowiedź ciekawa, brak zaangażowania, niewielkie błędy językowe
Grupa zaangażowana, informacje przekazane w sposób ciekawy
Członkowie grupy bardzo dobrze przygotowani, wypowiedzi bardzo ciekawe
1 - 4
Umiejętność współpracy
w grupie
Brak współpracy w grupie
Praca w większości indywidualna
Dobra współpraca
Znakomita współpraca
1 - 4
  
       SKALA OCENIANIA: 
15 - 16 pkt     -    ocena celująca 
13 - 14 pkt     -    ocena bardzo dobra
10 - 12 pkt     -    ocena dobra
  8 - 9 pkt       -    ocena dostateczna
  6 - 7 pkt       -    ocena dopuszczająca
  0 - 5 pkt       -    ocena niedostateczna